نقل قول سوال ها/ Indirect Questions

نقل قول می تواند به دو صورت انجام شود. نقل قول مستقیم که در آن عین خود عبارت و یا جمله بیان می شود، و نقل قول غیر مستقیم که با ایجاد تغییراتی در زمان و ساختار عبارت یا جمله بیان می شود.

در این نوشته درباره ی نقل قول سوالات صحبت می کنیم که به دو دسته تقسیم می شوند

۱- نقل قول سوالات دارای کلمات پرسشی Wh دار/Wh- Question Words و

۲- نقل قول سوالات ساده/ Yes/No Questionsباشد.

 در نقل قول سوال هایی که با کلمات پرسشی شروع می شوند اگر نقل قول به صورت مستقیم باشد عین عبارت سوال در گیومه قرار گرفته و تغییری درعبارت نقل قول شده ایجاد نمی شود.

اگر نقل قول به صورت غیر مستقیم باشد باید تغییراتی در سوال اولیه که قرار است تبدیل به نقل قول شود ایجاد نماییم. جدا از تغییرات زمانی که متناسب با عبارت نقل قول کننده و یا زمان نقل قول می تواند صورت بگیرد، باید در ساختار سوال تغییراتی ایجاد شود:

عبارت بعد از کلمه پرسشی باید به شکل عبارت اسمی/Noun Clause نوشته شود، یعنی اگر از افعال کمکی مانند Did، Do و Does در ساختار سوال اصلی استفاده شده، این افعال کمکی باید حذف شوند. برای فهم مطالب بالا به مثال های زیر توجه نمایید:

Direct Quotation: He asked me: “Where does Jack work?”

Indirect Quotation: He asked me where Jack works.

Direct Quotation: She asked me: “When did the last train leave?”

Indirect Quotation: She asked me when the last train left.

توجه داشته باشید اگر سوالی که قرار است نقل قول شود منفی است، این ساختار منفی باید در نقل قول حفظ شود:

Direct Quotation: He asked me: “Why didn’t you want anything to eat?”

Indirect Quotation: He asked me why I didn’t want anything to eat.

البته همان طور که ذکر شد این ساختار منفی حفظ شده ولی عبارت بعد از کلمه پرسشی به صورت عبارت اسمی (که گاهی با جابجایی فعل و فاعل و قرار گرفتن آن ها همانند آنچه در جمله است) نوشته می شود.

در نقل قول سوالات ساده یا Yes/No Questions به دنبال عبارت نقل قول کننده عبارتی را داریم که با If یا Whether آغاز می شود.

Direct Quotation: Liz asked me: “Did Robert work at the hotel?”

Indirect Quotation: Liz asked me if/ whether Robert worked at the hotel.

Direct Quotation: She asked me: “Do you want a cold or hot drink?”

Indirect Quotation: She asked me if/whether I want a cold or hot drink.

Direct Quotation: He asked his mum: “Is dad working late tonight?”

Indirect Quotation: He asked his mum if/whether dad is working late tonight.

اگر سوال اصلی ما به صورت منفی باشد باید از فعل کمکی استفاده نماییم. مثال:

Direct Quotation: Sarah asked Lisa: “Didn’t you watch the movie last night?”

Indirect Quotation: Sarah asked Lisa if/whether she didn’t watch the movie last night.

شما عزیزان می توانید بخش نخست این نوشته را در اینجا مطالعه نمایید.